List of Selected Publications of Prof. Francis Thomson

Prof. Francis J. Thomson is one of the most prominent scholars of our time in the field of medieval Slavic studies. His research is devoted to tracing, analysing and cataloging the Byzantine originals and their corresponding Slavic translations. Thereby the Slavonic tradition again, as in its classical period, is bound with its main source and this makes it possible to evaluate its features and characteristics in the context of the Byzantine-Slavic cultural commonwealth in the Middle Ages.

Since it is difficult to find a list of publications of the famous Belgian medievalist on-line, we decided to offer here a selected bibliography up to 2009. We are indebted to our colleague Maya Petrova for providing most of the materials.

Francis Thomson publications

In the coming months we intend to process and include in Versiones Slavicae most of the texts whose identifications are due to Professor Thomson’s publications.

Share

Избрана библиография на проф. Франсис Томсън

Проф. Франсис Томсън е един от най-изтъкнатите слависти на нашето време. Неговите проучвания са свързани с издирване, идентифициране и каталогизиране на византийските оригинали и съответстващите им славянски преводи. С това най-сетне славянската традиция отново, както в класическия си период, бива обвързана със своя основен източник и става възможно разглеждането на нейните особености и специфики на фона на византийско-славянската културна общност през Средновековието.

Тъй като в интернет-пространството трудно може да се открие списък на публикациите на именития белгийски медиевист, предлагаме подбрана библиография до 2009 г. в нашия сайт. Задължени сме на колегата Мая Петрова за предоставените ни материали.

Публикации на Франсис Томсън

В следващите месеци имаме намерение да обработим и включим в нашата база-данни колкото е възможно повече текстове, чиито идентификации дължим на усърдните научни дирения на проф. Томсън.

Share