Chrysorrhoas Collection And Versiones Slavicae

Chrysorrhoas (Zlatostruy) is an Old Bulgarian collection of John Chrysostom’s homilies. It didn’t reach us as an entity in certain manuscript(s), but in several different witnesses, known among the paleoslavists as “redactions” – miscellanies with stable content, that used independently from each other the initial (now lost) protocollection.

The most important source for studying Chrysorrhoas is the longer collection (“entire/full redaction”). Here, in the famous Preface (Prilog’), the initiative for constituting the corpus is ascribed to the Bulgarian King Symeon (893–927): he read all the books of Chrysostom and, astonished by his wisdom, selected the homilies to be translated.

Chrysorrhoas longer collection Preface
from MS RGB-Moscow, Russia, MDA, f. 173.I, № 43, 1474, ff. 16v-17r.
(source of image)

Thus Chrysorrhoas collection becomes a key evidence for adoption of Byzantine models among Slavs, all the more that copies of its “redactions” and of certain homilies from its contents have had a long tradition in Russia, Serbia, Mount Athos as late as 18th c.

This is why Chrysorrhoas holds special position in developing our database and it is of a primary interest for our team not only as subject of cataloguing but also as a work, offering opportunities for fruitful research.

Share

Колекцията Златоструй и Versiones Slavicae

Златоструй е старобългарска колекция от хомилии на Йоан Златоуст, която не е достигнала до нас изцяло, в един определен ръкопис, а в т.нар. редакции – сбирки, черпещи независимо една от друга от първоначалния хомилетичен свод.

Най-важният източник за изследването на Златоструй е неговата пълна редакция. В нейното начало е поместено известното Предисловие, според което инициативата за съставянето на корпуса принадлежи на българския цар Симеон (893–927). Той прочел всичките книги на Златоуст, почудил се на мъдростта му и избрал словата, които да бъдат преведени.

Предисловие към Златоструй
от ръкопис РГБ–Москва, Русия, сбирка на МДА, ф. 173.I, № 43, 1474 г., л. 16v-17r.
(източник на изображението)

Така сбирката Златоструй се превръща в един от основните свидетели за усвояването на византийските модели сред славяните. Преписите на нейните редакции и отделни слова от нейния състав се разпространяват в Русия, Сърбия и на Атон чак до XVIII в.

Ето защо тази колекция заема централно място при съставянето на нашата база-данни, като от първостепенен научен интерес за екипа ни е не само каталогизирането, но и изучаването й.

Share