Сътрудничество между разноезичните традиции (Лондон, 19-20 декември 2013)

На 19 и 20 декември 2013 в Лондон ще се проведе уъркшоп на тема “Подходи към издаването на текстове с многоезична традиция” (ATTEMT – Approaches To The Editing of texts with a Miltilingual Tradition). Център на дискусиите ще бъдат въпроси и проблеми от практиката и опита на участниците при работата с текстове, които имат версия (превод, преработка, източник) в различни традиции – гръцка, славянска, арабска, арменска, сирийска.

Форумът се организира съвместно от King’s College London и KULeuven.

Програма и линк към резюметата има тук, повече информация – тук.

Участниците:

Eirini Afentoulidou (Vienna University)
David Birnbaum (University of Pittsburgh)
Laurent Capron (CNRS, Paris)
Britt Dahlman (Lund University)
Ilse De Vos (King’s College London / KU Leuven)
Aneta Dimitrova (Sofia University)
Jürgen Fuchsbauer (Vienna University)
Olga Grinchenko (University of Oxford)
Yavor Miltenov (Bulgarian Academy of Sciences)
Anisava Miltenova (Bulgarian Academy of Sciences)
Zara Pogossian (John Cabot University)
Barbara Roggema (King’s College London)
Samuel Rubenson (Lund University)
Lara Sels (KU Leuven / UGent)
Dieter Stern (UGent)
William Veder (University of Chicago)
Jason R. Zaborowski (Bradley University / Lund University)
Johan Åhlfeldt (Lund University)
Share

MS 1039 from the Sofia National Library Online

Thanks to the project “Reconstruction of the Preslav Hagiographical Collections: Publication and Research of the Stanislav’s Menologion” (DMU 03/19), financially supported by Bulgarian Science Fund (Ministry of Education, Youth and Science), one of the most highly appreciated manuscripts of the National Library “SS. Cyril and Methodius” in Sofia, Ms. 1039 (14th century, reading menaion for September-November) is already online. Hagioslavica grants access to copies of all the pages of the manuscript and to codicological and bibliographic data. Soon a diplomatic edition of the manuscript will be added.

The address of the web-site is http://hagioslavica.com/en/home/.

Share

Ръкопис НБКМ 1039 (Станиславов чети-миней) в интернет

Благодарение на проекта „Реконструкция на преславските агиографски сборници: издание и изследване на Станиславовия чети-миней” (ДМУ 03/19), финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОНМ, вече е достъпен един от най-ценените и използвани ръкописи от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в София – НБКМ 1039 (XIV в.), староизводен чети-миней за септември-ноември. Сайтът Агиославика дава достъп до дигитални копия на всички страници от ръкописа, придружени с кодикологични и библиографски сведения. Предстои качването и на разчетения и набран текст на ръкописа.

Изданието се намира на адрес http://hagioslavica.com/bg/home/.

Share